Co dzieje się z ciałem dziecka, gdy noszony przez nie plecak waży za dużo?

Co dzieje się z ciałem dziecka, gdy noszony przez nie plecak waży za dużo?

Na­ciągnięte i nadwy­rę­żone mię­śnie są skut­kiem ob­cią­że­nia ra­mion, które nie zo­stały stwo­rzone po to, aby coś na nich wie­szać.

  • Ból od­czu­walny na li­nii bio­der po­ja­wia się w momen­cie, kiedy dziecko po­chyla się do przodu, aby wy­rów­nać tylne cią­że­nie.
  • Prze­kro­czona waga ple­caka ne­ga­tyw­nie wpływa na sche­mat cho­dze­nia, co może skut­ko­wać proble­mem z ko­la­nami.
  • Po­chy­lony tu­łów oraz – co za tym idzie – zaokrąglone plecy i wy­cią­gnięta szyja utrud­niają mię­śniom i ścię­gnom utrzy­my­wa­nie wła­ści­wej postawy ciała. Dziecko skarży się na ból szyi i górnej czę­ści ple­ców.
  • Zbyt na­pięte mię­śnie i obo­lała, dolna część pleców to od­po­wiedź or­ga­ni­zmu na po­chy­la­nie ciała do przodu dla zrów­no­wa­że­nia cię­żaru plecaka.
  • Prze­cią­żone stopy do­pro­wa­dzają do po­wsta­wa­nia znie­kształ­ceń w ich bu­do­wie i bo­le­sno­ści.