EKOPRACOWNIA

EKOPRACOWNIA

Nowoczesna ekopracownia w szkole w Porąbce Uszewskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej doczekała się nowoczesnej
ekopracowni, która sfinansowana została z funduszy pozyskanych z ogólnopolskiego programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” oraz wkładu własnego Gminy Dębno.
10 listopada o godzinie 17.00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce
Uszewskiej odbędzie się uroczystość oddania do użytku nowoczesnej ekopracowni.
Dobiegły końca prace remontowe, zakupiony został wysokiej jakości sprzęt multimedialny,
meble oraz pomoce dydaktyczne, które pozwoliły stworzyć w szkole w Porąbce
nowoczesną pracownię stanowiącą przestrzeń do nauki i rozwijania zainteresowań
przyrodniczych uczniów.
W związku z planowaną uroczystością społeczność szkoły podjęła szereg inicjatyw o charakterze ekologicznym. Zagospodarowana została m. in. przestrzeń wokół szkoły – na otaczającej placówkę skarpie posadzono rośliny ozdobne. Uczniów i rodziców zaangażowano do udziału w konkursach tematycznych. Nawiązano współpracę z ludźmi, którzy podejmują różne działania mające na celu troskę o klimat oraz środowisko.
Planowana uroczystość będzie podsumowaniem podjętych przedsięwzięć.
Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach realizowany jest przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej i ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie ekologicznej świadomości młodego pokolenia. Uzyskana przez szkołę w Porąbce Uszewskiej dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wkładem własnym Gminy Dębno wyniosła 57 250,00 złotych.