Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej Gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami brane pod uwagę są kryteria określone w Uchwale Nr II/259/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niebędących do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 określa Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Dębno z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Wnioski należy pobrać z zakładki dla Rodziców/Druki i złożyć w dniach od 15 do 26 lutego 2021r.

Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do 4 marca 2021r. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną ogłoszone do 12 marca 2021r.

ZAPRASZAMY;)