KOMUNIKAT – PRACA ZDALNA KLAS IV-VIII od 26.10.2020 r.

KOMUNIKAT – PRACA ZDALNA KLAS IV-VIII od 26.10.2020 r.

I. Organizacja pracy w czasie czasowego zawieszenia zajęć.

Od 26 października 2020r uczniowie klas IV-VIII pracują w trybie zdalnym zgodnie z planem lekcji.

Każdego dnia uczniowie logują się na platformie G-Suite i rozpoczynają pracę.

Lekcje mogą mieć charakter online lub inny (Filmy, projekty, karty pracy) przy głównym założeniu realizacji podstawy programowej oraz równomiernego obciążenia uczniów w ciągu dnia.

Co najmniej połowa lekcji z wiodących przedmiotów odbywać się będzie online przy użyciu platformy G-Suite. O formie pracy uczniowie będą informowani przez nauczyciela na platformie.

45 minut zostanie podzielone na: czas do 30 minut na lekcję oraz 15 minut
na indywidualne e-konsultacje ucznia z nauczycielem przedmiotu.

Pomiędzy lekcjami będą przerwy zgodnie z harmonogramem.

II. Obowiązki rodzica:

Obowiązkiem rodzica jest utrzymywanie bieżącego kontaktu  z wychowawcą,
w razie potrzeby z nauczycielami oraz sprawdzanie systematyczności pracy dzieci na platformie oraz bieżące odczytywanie informacji mailowych i komunikatów umieszczanych na stronie internetowej.

Jeśli z przyczyn zdrowotnych lub technicznych uczeń nie może brać udział w zajęciach rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt do wychowawcy klas.

Przypominamy, że udział w zajęciach jest obowiązkowy. Zajęcia online rozpoczynają się od sprawdzenia obecności.

III. Obowiązki ucznia:

Uczniowie są zobowiązani do systematycznej, codziennej pracy podczas zajęć
na platformie G-Suite

 • każdego dnia logują się na swoje konto odczytują komunikaty i wiadomości,
 • punktualnie zgodnie z planem zajęć online zgłasza swoją gotowość do zajęć,
 • przystępując do lekcji online przygotowany do zajęć (podręczniki, zeszyty, materiały od nauczycieli),
 • terminowo wykonują i odsyłają zlecone przez nauczycieli prace.

IV. Zasady komunikowania się z nauczycielami oraz  i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu:

Rodzice mogą się konsultować z nauczycielami i wychowawcami korzystając
z maila, komunikatorów lub telefonicznie. Prosimy o kontakt telefoniczny maksymalnie do 16.00 Uczniowie potwierdzają swoje zaangażowanie w pracę w czasie nauki zdalnej poprzez: obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie  w lekcjach online, terminowe odsyłanie prac, stosowanie się do poleceń nauczycieli (korzystanie z wysłanych wcześniej materiałów)

      W przypadku uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu obecność potwierdza się poprzez: odbierane wiadomości, zapoznanie się z przesłanym materiałem, wykonywanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela, dającej podstawę
do oceny pracy.

Uczeń

 • wykonuje zadania wskazane przez nauczyciela we wskazanym czasie,
 • ma obowiązek uczestniczenia w formie kształcenia na odległość.
 • Prace ucznia podlegają ocenie zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

W trakcie nauczania zdalnego uczeń jest oceniany:

 • za aktywność online,
 • za odpowiedzi ustne podczas lekcji online,
 • za systematyczność, terminowość i kreatywność,
 • za dodatkowe zadania.

Realizacja podstawy programowej nie  będzie się koncentrowała tylko na pracy online. Wszyscy uczniowie, uczestniczący w zdalnym nauczaniu są zobowiązani do bieżącej pracy z zeszytem przedmiotowym, podręcznikiem i ćwiczeniami.

V. Zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej :

Nauczyciele realizujący zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i zajęcia rewalidacyjne, będą utrzymywać stały kontakt z podopiecznymi oraz informować ucznia i/lub rodzica za pomocą dostępnych komunikatorów o materiałach
i możliwych formach realizacji zadań przez ucznia w domu.

VI. Świetlica funkcjonuje bez zmian. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z harmonogramem pracy.

VII. Praca psychologa szkolnego pozostaje bez zmian. Uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.

O WSZELKICH ZMIANACH BEDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY G-SUITE I STRONY INTERNETOWEJ