Sekretariat

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/pspporabkauszewska

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta

Porąbka Uszewska 306

32-854 Porąbka Uszewska

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są niekiedy w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Węgrzyn
e-mail: zs-pu@gminadebno.pl

Telefon: 14 66 56 730

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej

 1. Dojazd o siedziby szkoły do szkoły można dotrzeć drogą gminną. W odległości ok. 300 metrów od wejścia głównego do szkoły przy drodze powiatowej  znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.
 2. Opis dostępności wejścia:
  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od południowo-zachodniej strony budynku. Otwierane ręcznie skrzydłowe wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Drugie wejście od strony północno-wschodniej posiada bariery architektoniczne w postaci schodów.. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać w godzinach pracy szkoły. W szkole są trzy kondygnacje, do których prowadzą schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Na parterze i piętrze jest szeroki korytarz. Budynek nie posiada windy. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla wszystkich.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
 3. Opis dostępności parkingu:
  Szkoła posiada parking ogólnodostępny – Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 4. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostępne toalety dla interesantów znajdują się na każdej z trzech kondygnacji budynku. Jedna  toaleta, znajdująca się przy sali gimnastycznej  jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  Wszystkie sprawy interesanci mogą interesanci załatwić na parterze budynku w pokoju nauczycielskim szkoły  lub u sekretarki (należy przywołać poprzez obsługę).
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku. Szkoła jest zamykana, w szatni pełni dyżur woźny.
 7. Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły.