G-Suite – zasady pracy na platformie

Zasady pracy na platformie
G SUITE
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Władysława Reymonta

w Porąbce Uszewskiej

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z platformy G-Suite
  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej.
 2. Korzystanie przez uczniów z platformy podyktowane jest wprowadzeniem od 24. października 2020 r. obowiązek nauczania zdalnego.
 3. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
 4. Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie statusu ucznia Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej oraz aktywowanie konta
  w sposób opisany w regulaminie.
 1. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu do G Suite w tym Classroom.
 2. Usługa dostępna jest z dowolnego komputera z dostępem do Internetu poprzez dowolną aktualną przeglądarkę internetową.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi G Suite.
 4. Szkoła zobowiązuje się do monitorowania działania plastformy G Suite w tym Classroom.

9.Konto jest wykorzystywane w komunikacji Szkoły z Użytkownikiem.

10. Szkoła Podstawowa może wykorzystywać konta wyłącznie do celów wynikających z jej działalności statutowej.

12. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika wynikające z korzystania z konta.

13.Nadzór nad działalnością Usługi sprawuje wyznaczony przez Szkołę administratorzy – pracownicy PSP w Porąbce Uszewskiej

§ 2.

Dostęp do usługi

1. Aktywacja Usługi

a) aktywacja usługi następuje automatycznie wraz z aktywacją konta gmail naplatformie
G Suite podczas pierwszego logowania się na stronie www.google.pl -uzyskanym od administratora indywidualnym loginem i hasłem

b) użytkownikowi zostanie przyznany login : np.jkowalski@porabkauszewska.edu.pl

 1. każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto

2. Wyrejestrowanie z usługi:

a. wyrejestrowanie z usługi nastąpi automatycznie 1 września roku szkolnego, w którym Użytkownik przestanie być uczniem PSP w Porąbce Uszewskiej

b. Użytkownik powinien zarchiwizować wszystkie dane przechowywane w usłudze przed momentem wyrejestrowania z usługi;

c. Po wyrejestrowaniu dostęp do danych nie będzie możliwy, a wszystkie wiadomości oraz pliki zostaną usunięte.

§ 3.

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo do

-korzystania z Usługi, o której mowa w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu;

-prywatności danych przechowywanych na serwerze.

2. Użytkownik konta ma obowiązek:

-przestrzegać niniejszy Regulamin,

-podporządkowywać się zaleceniom administratora serwera:dbać o ochronę dostępu do własnego konta (nie podawać hasła do konta, ani nie udostępniać konta osobom trzecim itp.),

-natychmiast zgłaszać znalezione nieprawidłowości w systemie,

 1. używać bezpiecznych haseł,

§4.

Prawa i obowiązki administratora

1. Administrator ma prawo:

-zgłaszać wychowawcom i Opiekunom niewłaściwe korzystanie z konta Użytkownika,

-usuwać dane, które są niezgodne z tym Regulaminem

2. Administrator ma obowiązek:

-monitorować działania usługi i reagować na nieprawidłowości w Usłudze,

-informować Użytkowników o możliwych problemach związanych z działaniem usługi,

-udzielać pomocy Użytkownikom w sprawach związanych z korzystaniem z konta.

3. Działania Użytkownika niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego spowodują konsekwencje przewidziane Statutem szkoły.

4. To jaka kara zostanie nałożona na Użytkownika będzie zależne od rodzaju naruszenia jakiego się on dopuści i od tego jakie kroki będzie musiał wszcząć administrator. Do czynności zabronionych w szczególności należą:

-ujawnianie hasła i dopuszczanie do korzystania z usługi osób trzecich;

-wykorzystywanie usługi do rozsyłania masowych niezamówionych wiadomości

-podejmowanie działań mogących zakłócić działanie Usługi;

-tworzenie prywatnych zespołów w aplikacji G Suite (bez polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia);

-wykorzystywanie aplikacji G Suite, jako prywatnego video komunikatora poza lekcjami online;

-udostępnianie treści objętych prawami autorskimi;

-udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem;

-wykorzystywanie Usługi do rozpowszechniania materiałów zakazanych przepisami prawa.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego działania mogą być monitorowane przez procesy administracyjne mające na celu kontrolę aspektów związanych z bezpieczeństwem, optymalizacją wydajności, ogólną konfiguracją systemu, rozliczaniem i wykorzystaniem zasobów.

§5.

Ochrona danych osobowych

1.Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) –„zwanej dalej: RODO” oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).

2.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Usługi jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej.

3. Odbiorcą danych dziecka będzie firma Google.

4.Dane powierzone w ramach utrzymania Usługi to imię, nazwisko oraz nazwa oddziału klasowego. Dane są przetwarzane w celu realizacji przez Szkołę usługi G Suite dla szkół. Usługa będzie wykorzystywana do kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji związanych z działalnością statutową szkoły, szczególnie w okresie prowadzenia nauczania zdalnego.

5.Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit e RODO) – art. 35 Prawo oświatowe,

6.Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od zakończenia semestru w którym Użytkownik przestanie być uczniem Szkoły;9.W związku z przetwarzaniem Użytkownikowi przysługuje prawo:

-dostępu do swoich danych osobowych,do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, szczególnie po zakończeniu nauczania zdalnego

-do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§6.

Postanowienia końcowe

1. Platforma G Suite służy tylko i wyłącznie celom edukacyjnym. Uczniowie nie mogą wykorzystywać aplikacji do celów rozrywkowych. Uczniowie nie tworzą swoich grup.

2. W czasie korzystania z aplikacji Classroom (czatów, wideolekcji) uczniowie zachowują się z należytą kulturą, pamiętają o formach grzecznościowych.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania wideolekcji, wykonywania zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów.

4. Uczniowie są aktywni na Classroom w trakcie zajęć lekcyjnych i pojawiają się na czatach grupowych zgodnie ze swoim tygodniowym planem lekcji.

5. Lekcje online są planowane przez nauczycieli z wyprzedzeniem, za pomocą zakładki kalendarza tak, aby każdy uczeń miał możliwość przygotowania się do lekcji. Informacje
o planowanych lekcje online umieszczane w kalendarzu G Suite

6. Uczniowie dołączają do lekcji online w aplikacji Classroom, wykorzystując zakładkę kalendarza lub ogłoszenia (klikając przycisk „dołącz”), nie wcześniej niż o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.

7. Lekcje online będą odbywały się w rzeczywistym czasie trwania lekcji, zgodnie
z tygodniowym planem lekcji.

8. Lekcje online z danego przedmiotu nie będą odbywały się na każdej lekcji, ale w miarę potrzeb, w celu wyjaśnienia nowego materiału.

9. Z uwagi na higienę pracy ucznia i nauczyciela czas trwania lekcji online nie będzie przekraczał 30 minut.

10. Każdy uczeń biorący udział w lekcjach online rozpoczyna ją z wyłączonym mikrofonem, w celu uniknięcia chaosu informacyjnego. Mikrofon włącza ponownie na prośbę nauczyciela, jeśli ten skieruje do niego pytanie. Uczeń może zasygnalizować chęć zabrania głosu, wykorzystując w tym celu funkcji

„Podnieś rękę”, nie zakłócając tym samym toku lekcji.

11.Podczas wszelkiej wymiany zdań podczas czatów nie używamy emotikonów.

 1. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Usługi można zgłaszać y do dyrekcji szkoły.

13.W przypadku reklamacji Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia.

14.Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili bez podania przyczyny. O zmianach Użytkownicy/opiekunowie zostaną poinformowani przez wychowawców klas.

15.Kwestie sporne nieobjęte przepisami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

16.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.