INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W roku szkolnym 2021–2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego

HARMONOGRAMU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – W TERMINIE GŁÓWNYM  I W TERMINIE DODATKOWYM

TERMIN GŁÓWNY

  1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

TERMIN DODATKOWY

  1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU

– w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

– w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

–  w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Uczniowie zdający egzamin maja zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Uczniowie po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym mają dodatkowy czasu (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

SPOSÓB PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Z MATEMATYKI – konieczność wyrwania ze środka arkusza stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych

PRZYBORY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MOGĄ WNIEŚĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ

– w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro)
z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)

-dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę

POWODZENIA!!!