Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych.

Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej Gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr VII/350/2021 Rady Gminy Dębno z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niebędących do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Dębno z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie od 7 lutego 2022r. do 13 lutego 2022r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr II/258/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Dębno w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.