Placówka wsparcia dziennego

W celu zwiększenia dostępności środowiskowych usług społecznych w Gminie Dębno, w tym usług opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację i prowadzenie w okresie 01.2020-12.2021 placówki wsparcia dziennego dla 30 osób poprzez opracowanie indywidualnego programu wsparcia, realizację zajęć w formie opiekuńczo-wychowawczej i specjalistycznej.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021

Placówka wsparcia dziennego zapewni:

– realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

– realizację zajęć z rozwoju kompetencji kluczowych, rozwijających i
wyrównawczych(matematyka, informatyka, język angielski)

– realizację zajęć specjalistycznych z psychologiem, pedagogiem, logopedą,

– wyjazdy integracyjne: basen – 1/miesiąc, kino – 2/rok, teatr – 2/rok,

– realizację pracy z dzieckiem w oparciu o indywidualny plan wsparcia,
opracowany przez zespół interdyscyplinarny,

– równoległa pracę z dzieckiem oraz rodzicami w czasie prowadzonych zajęć
specjalistycznych ( m. in. poprzez konsultacje rodziców z psychologiem,
wspólne ustalanie kryteriów wychowania dziecka, wspólne rozwiązywanie
problemów dziecka i rodziny)

– funkcjonowanie placówki w ferie oraz wakacje,
– dowóz do placówki,
– posiłek,


Rekrutacja:

Preferowana do objęcia wsparciem będzie:

1)      osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć, w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa

2)      osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

3)      osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ

4)      osoba posiadająca orzeczenie/opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej o dysfunkcjach i trudnościach w nauczaniu (stwierdzone na
podstawie zaświadczenia PPP)

5)      osoba lub rodzina zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  w
związku z  rewitalizacją obszarów zdegradowanych o której mowa w Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

6)      osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami
psychicznymi   (m.in. niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia rozwojowe)

Zajęcia w placówce realizowane będą 5 dni w tygodniu od godz. 12:35 do godz.
16:35, natomiast w wakacje i ferie – od godz. 09:00 do godz. 13:00