Zasady bezpieczeństwa w szkole-przypominamy;)

Zasady bezpieczeństwa w szkole-przypominamy;)

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów

bez objawów chorobowych . W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Do szkoły każdy uczeń i pracownik wchodzi w maseczce i dezynfekuje ręce. Uczniowie ściągają maseczki dopiero w sali lekcyjnej.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki – rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Każdy, kto wchodzi na teren szkoły (z wyłączeniem pracowników i uczniów) wpisuje się do Rejestru wejść.

7. Komunikacja z opiekunami ucznia realizowana jest z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość lub po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania..

8. W razie zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, biegunka, utrata węchu, odizolowuje się ucznia w odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium na dolnym korytarzu) min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomenduje się własny środek transportu).

9. Uczniowie na cały czas pobytu w szkole przypisani są do jednej sali lekcyjnej z wyłączeniem wychowania fizycznego.

10. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.40 (z wyłączeniem uczniów świetlicy). Opieka nauczyciela dyżurującego zapewniona jest od godziny 7.40 .

11. Klasy I – IV oraz klasa VI b SP wchodzą i wychodzą ze szkoły głównym wejściem oraz korzystają z głównej klatki schodowej, po czym bezpośrednio udają się do swoich klas.

12. Klasy V, VI a, VII, VIII wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem od dziedzińca, korzystają z bocznej klatki schodowej, po czym bezpośrednio udają się do swoich klas.

13. W ciągach komunikacyjnych i podczas przerw na korytarzu oraz szatniach uczniowie zakładają maseczki ochronne.

14. Przerwy śródlekcyjne klasy 1-3 organizują według własnego schematu, klasy 4-8 spędzają co 2 przerwę z zachowaniem dystansu społecznego na korytarzu, na zmianę. Podczas przerwy spędzanej w klasie pozostają pod opieką nauczyciela.

15. Na terenie szkoły zwraca się szczególną uwagę na zasady higieny: częste mycie rąk, ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

16. Uczeń przynosi do szkoły przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

17. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

18. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

20. Nauczyciele przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

21. Pracowników szkoły oraz uczniów obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem dezynfekcyjnym. Szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie tego obowiązku przez uczniów po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.

25. Na terenie placówki zwraca się uwagę na codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

Sale lekcyjne, części wspólne oraz korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Zapewnia się pojemniki do wyrzucania masek i rękawic jednorazowych przed drzwiami wyjściowymi.